I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem i administratorem Przystani Wdzydzki Raj jest firma DREAMER.
 2. Przystań Wdzydzki Raj  jest obiektem spełniającym funkcje:
  • bazy lokalowo-noclegowej i technicznej
  • portu jachtowego
  • wypożyczalni turystycznego sprzętu pływającego
  • zaplecza sanitarnego
  • obsługi ratowniczej oraz łączności z innymi służbami ratowniczymi
  • udzielania informacji turystycznych i nawigacyjnych
  • zapewnienia schronienia dla turystów i żeglarzy
  • prowadzenia szkoleń oraz instruktażu turystyki wodnej
  • slipowania oraz zimowania jachtów na terenie przystani.
 3. Teren Przystani Wdzydzki Raj obejmuje obszar wyznaczony liniami ogrodzenia i liną brzegową wraz z pomostami.
 4. Odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa na jej terenie jest właściciel oraz osoby przez niego wyznaczone.
 5. Na terenie Przystani Wdzydzki Raj obowiązują opłaty wg cennika za poszczególne usługi, uiszczane w biurze.
 6. Na terenie Przystani Wdzydzki Raj obowiązuje Regulamin.Jego przestrzeganie jest obowiązkiem wszystkich przebywających na terenie obiektu osób w tym m.in.: załóg jednostek pływających, turystów korzystających z zaplecza i oferty Przystani Wdzydzki Raj, uczestników regat i kursów, a także osób zaproszonych i innych osób z tytułu pełnienia obowiązków służbowych. 
 7. Za osoby zaproszone na teren Przystani Wdzydzki Raj odpowiedzialność ponosi zapraszający .
 8.  Przebywanie na terenie obiektu obowiązkowo musi być zgłoszone w biurze Przystani Wdzydzki Raj.
 9. Wszelkie informacje dotyczące działalności obiektu udzielane są w biurze Przystani Wdzydzki Raj.

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE I PORZĄDKOWE

 1. Odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Przystani Wdzydzki Raj jest właściciel lub osoba przez niego wyznaczona. Osoby w/w mają prawo i obowiązek między innymi do:
  • kontrolowania dokumentów własności jachtów w przypadkach zasadnych 
  • wyznaczania miejsc postoju jednostek w basenie jachtowym 
  • sprawdzania i egzekwowania prawidłowego zacumowania jachtów 
  • egzekwowania przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie obiektu od wszystkich użytkowników 
  • zabronirnia wyjścia i wejścia załogom jednostek pływających wyraźnie nie odpowiadającym warunkom bezpieczeństwa żeglugi. 
 2. Zezwolenia na wyjście/wejście jachtu udziela bosman.
 3. Slipowanie odbywa się jedynie po uzgodnieniu i pod nadzorem bosmana lub właściciela  Przystani Wdzydzki Raj .
 4. Rezydenci i załogi jachtów są zobligowane do przestrzegania miejsc cumowania wyznaczonych przez obsługę. 
 5. Na terenie Przystani Wdzydzki Raj mogą pozostawać wyłącznie osoby oraz jednostki pływające, które zgłosiły swe przybycie w biurze lub u bosmana. 
 6. Paliwo do silników jachtowych można uzupełniać jedynie w Przystani Wdzydzki Raj (informacje w biurze lub u bosmana). 
 7. Za przebywanie na terenie obiektu należy niezwłocznie uiścić opłatę zgodnie z cennikiem w biurze Przystani Wdzydzki Raj
 8. Na teren obiektu mogą wjeżdżać pojazdy mechaniczne po uzyskaniu zgody i uiszczeniu opłaty za parking. 
 9. Za prawidłowe i bezpieczne cumowanie jednostki pływającej odpowiada jej użytkownik. 
 10. Osoba bez zgłoszenia przebywająca na terenie Przystani Wdzydzki Raj zostanie wydalona z jej terenu.
 11. Za osoby niepełnoletnie pozostawione bez opieki właściciel Przystani Wdzydzki Raj nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Na  terenie Przystani Wdzydzki Raj nie mogą samodzielnie przebywać osoby niepełnoletnie bez dorosłego opiekuna. 
 13. Brama wjazdowa w porze nocnej od godziny 22.00 do 07.00 dnia następnego jes zamykana. 
 14. Obowiązuje cisza nocna od godziny 23.00 do godziny 07.00 rano dnia następnego. 
 15. Zgłoszeni goście mogą przebywać na terenie obiektu do godzinny 22.00.
 16. Właściciel Przystani Wdzydzki Rajnie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód powstałych w czasie parkowania pojazdów lub przyczep campingowych oraz za mienie prywatne pozostawione w w/w pojazdach na jej terenie. 
 17. Przystań nie posiada strzeżonego kąpieliska.  

III. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA

 1. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie Przystani Wdzydzki Raj powinny:
  • natychmiast powiadomić służby porządkowe przystani
  • użyć sprzętu gaśniczego
  • unikać paniki
  • stosować się do poleceń służb porządkowych przystani
  • kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznakowanymi drogami
  • nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
 2. W razie zauważenia bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego na wodzie należy:
  • bezzwłocznie powiadomić WOPR
  • zorganizować pomoc przy pomocy dostępnych środków
 3. Właściciel lub pracownik dozoru ma prawo i obowiązek uniemożliwić prowadzenie jakichkolwiek czynności mogących spowodować zanieczyszczenie środowiska naturalnego oraz nakazać usunięcie powstałych z tego tytułu szkód.
 4. Odpady bytowe należy składować do pojemników na śmieci zlokalizowanych na terenie obiektu.
 5. Zabrania się wykonywania prac pokładowych mogących zanieczyszczać środowisko.
 6. Zabrania się wycinania, łamania gałęzi oraz niszczenia drzew i innej roślinności.
 7. Zabrania się rzucania niedopałków papierosów na ziemię.
 8.  Zawartość toalet chemicznych należy opróżniać w miejscu do tego wyznaczonym tj. przy toalecie głównej.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Na obszarze Przystani Wdzydzki Raj obowiązuje powyższy Regulamin.
 2. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu mają właściciel i osoby do tego uprawnione.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2011r.
 4. Telefony alarmowe:
  • WOPR 0601-100-100
  • Policja: 997
  • Straż pożarna: 998
  • Pogotowie ratunkowe: 999
  • Ogólny numer alarmowy: 112
  • Właściciel: 603-879-961
  • Biuro: 601-436-714; 698-629-954

NA TERENIE PRZYSTANI WDZYDZKI RAJ ZABRANIA SIĘ:

 • Korzystania z urządzeń technicznych niezgodnie z ich przeznaczeniem, a także bez zgody osoby upoważnionej.
 • Zaśmiecana i niszczenia terenu oraz wód.
 • Biwakowania i rozpalania ognisk bez zgody.
 • Wytwarzania fali w basenie i w obrębie wejścia do basenu przystani jachtowej.
 • Kąpieli w basenie przystani jachtowej.
 • Wykorzystywania przystani jako miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Wjazdu pojazdami mechanicznymi o masie całkowitej powyżej 3,5t.
 • Ruchu pojazdów w czasie ciszy nocnej.
 • Parkowania pojazdów poza terenami do tego wyznaczonymi.
 • Kąpieli od zmroku do świtu.
 • Wędkowania na terenie ośrodka bez zezwolenia.
 • Korzystania ze sprzętu pływającego niezgodnie z przeznaczeniem.
 • Dewastowania sprzętu pływającego i wyposażenia.
 • Zakłócania wypoczynku innym użytkownikom.
 • Przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.
 • Wprowadzania i przebywania zwierząt.
 • Wrzucania do pojemników na śmieci gorących odpadów węgla po grillowaniu.
 • Pływania jednostkami w basenie przystani jachtowej od zmierzchu do świtu.
 • Spuszczania ścieków do wody.
 • Używania kuchenek elektrycznych i gazowych nie będących na wyposażeniu miejsc noclegowych i jednostek pływających.
 • Palenia tytoniu na jachtach i w budynkach należących do Przystani Wdzydzki Raj.


Przystań: WDZYDZKI RAJ, Wdzydze Tucholskie - m. Lipa; tel. kom.: 698-629-954, 603-879-961, 601-436-714, fax: 58 682-00-96,
www.wdzydzkiraj.pl, e-mail: dreamer.wg@gmail.com
Kaszuby

Jachty - Czartery Jachty - Czartery - Wdzydze - Przystań - Noclegi - Apartamenty - Tawerna

copyright © Przystań Wdzydzki Raj 2011

projekt i wykonanie strony ascomi.pl
projektowanie i tworzenie stron www